معرفی دوره های آموزشی برگزارشده قبلی
امتحانات نهایی 1391(سوم و چهارم)

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی سال سوم متوسطه شیوه سالی واحدی (روزانه)
و نیم سالی واحدی(بزرگسالان) و داوطلبان آزاد
رشته های نظری
در نوبت امتحانی (خردادماه) سال‌ تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰

 

دروس عمومی مشترک

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(شیعیان)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اهل سنت)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(ارامنه)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت زرتشتی)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت کلیمی)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت آشوری)

 

زبان آلمانی(۳)

زبان فرانسه (۳)

زبان انگلیسی(۳)

 

توجه:زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ اصلاحیه دارد.

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

 

روز و تاریخ امتحان

۸ صبح

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

ادبیات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

دوشنبه

۹۱/۳/۰۱

قرآن و تعلیمات دینی (۳)

دین و زندگی

قبل از جدول

قرآن و تعلیمات دینی(۳)

دین و زندگی

قبل از جدول

قرآن و تعلیمات دینی (۳)

دین و زندگی

قبل از جدول

اصول عقاید(2)

چهار شنبه

۹۱/۳/۰۳

هندسه(۲(

ریاضی(۳(

ریاضی

ریاضی

شنبه

۹۱/۳/۰۶

فیزیک(۳) و آزمایشگاه

فیزیک (۳) و آزمایشگاه

تاریخ ایران‌ و جهان (2)

تاریخ اسلام(2)

دوشنبه

۹۱/۳/۰۸

زبان فارسی (3)

زبان فارسی (3)

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

چهار شنبه

۱۰/۳/۹۱

جبر و احتمال

زمین شناسی

جغرافیا (2)

اخلاق(2)

سه شنبه

۱۶/۳/۹۱

زبان خارجی(۳(

قبل ازجدول

زبان خارجی(۳(

قبل ازجدول

زبان خارجی(۳(

قبل ازجدول

زبان خارجی(۳(

قبل ازجدول

شنبه

۲۰/۳/۹۱

حسابان

زیست شناسی(2) وآزمایشگاه)

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

دوشنبه

۲۲/۳/۹۱

شیمی(3) و آزمایشگاه

شیمی(3) و آزمایشگاه

آرایه های ادبی

تفسیر و علوم قرآنی(2(

چهارشنبه

۲۴/۳/۹۱

عربی(3(

عربی(3)

عربی(3) (ویژه ادبیات و علوم انسانی)

عربی(3) (ویژه علوم و معارف اسلامی)

شنبه

۲۷/۳/۹۱

ادبیات فارسی (3)

ادبیات فارسی (3)

ادبیات فارسی تخصصی

ادبیات فارسی تخصصی

یک شنبه

۲۸/۳/۹۱

ــ

ــ

جامعه شناسی (2)

جامعه شناسی (2)

 

 

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دانش آموزان (بزرگسالان و داوطلبان)

 

دوره‌ی پیش دانشگاهی

در نیم سال دوم (اردیبهشت ماه) سال تحصیلی ۹۱ ۱۳۹۰

 

دروس عمومی مشترک

معارف اسلامی (۲)(مسلمانان)

معارف اسلامی (۲)(اقلیت های مذهبی)

 

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

 

روز و تاریخ امتحان

۸ صبح

علوم ریاضی

علوم تجربی

علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

هنر

 شنبه

۲۳/۰۲/۱۳۹۱

معارف اسلامی(۲) بالای صفحه

معارف اسلامی(۲) بالای صفحه

معارف اسلامی(۲) بالای صفحه

اصول عقاید(۲)

معارف اسلامی(۲) بالای صفحه

دو‌شنبه

۲۵/۰۲/۱۳۹۱

فیزیک(۲)

فیزیک(۲)

عربی(۲)

ادبیات عرب(۲)

آشنایی با میراث فرهنگی ایران

سه شنبه

 

۲۶/۰۲/۱۳۹۱

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

آشنایی با رشته‌ های مختلف هنری

چهارشنبه

 

۲۷/۰۲/۱۳۹۱

زبان فارسی(۲)

زبان فارسی(۲)

زبان فارسی(۲)

زبان فارسی(۲)

زبان فارسی(۲)

شنبه

 

۳۰/۰۲/۱۳۹۱

حساب دیفرانسیل و انتگرال (۲)

زیست شناسی(۲)

ادبیات فارسی(۲)

فقه

سیر هنر در

تاریخ (۲)

 

 

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی سال سوم متوسطه شیوه سالی واحدی (روزانه)
و نیم سالی واحدی(بزرگسالان) و داوطلبان آزاد
رشته های نظری
در نوبت امتحانی (شهریورماه) سال‌تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰

دروس عمومی مشترک

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(شیعیان)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اهل سنت)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(ارامنه)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت زرتشتی)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت کلیمی)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت آشوری)

زبان آلمانی(۳)

زبان فرانسه (۳)

زبان انگلیسی(۳)

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

 

روز و تاریخ امتحان

۹صبح

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

ادبیات وعلوم انسانی

علوم و

معارف اسلامی

دوشنبه

۲۳/۰۵/۹۱

قرآن و تعلیمات دینی (۳)

دین و زندگی

قبل از جدول برنامه

قرآن و تعلیمات دینی(۳)

دین و زندگی

قبل از جدول برنامه

قرآن و تعلیمات دینی (۳)

دین و زندگی

قبل از جدول برنامه

اصول عقاید(۲)

سه شنبه

۲۴/۰۵/۹۱

ــ

ــ

جامعه شناسی (۲)

جامعه شناسی (۲)

چهارشنبه

۲۵/۰۵/۹۱

جبر و احتمال

زمین شناسی

جغرافیا (۲)

اخلاق(۲)

سه شنبه

۳۱/۰۵/۹۱

فیزیک(۳) و آزمایشگاه

فیزیک (۳) و آزمایشگاه

تاریخ ایران ‌و جهان (۲)

تاریخ اسلام(۲)

پنجشنبه

۲/۶/۹۱

شیمی(۳) و آزمایشگاه

شیمی(۳) و آزمایشگاه

آرایه ‌های ادبی

تفسیر و

 علوم قرآنی (۲(

سه شنبه

۱۴/۶/۹۱

حسابان

زیست شناسی (۲(و آزمایشگاه

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

پنجشنبه

۱۶/۶/۹۱

عربی(3)

عربی(۳)

عربی(۳)(ویژه ادبیات و علوم انسانی)

عربی(۳)(ویژه علوم و معارف اسلامی)

شنبه

۱۸/۶/۹۱

هندسه(۲)

ریاضی(3)

ریاضی

ریاضی

دوشنبه

۲۰/۶/۹۱

زبان خارجی(۳)

قبل از جدول برنامه

زبان خارجی(۳)

قبل از جدول برنامه

زبان خارجی(۳)

قبل از جدول برنامه

زبان خارجی(۳)

قبل از جدول برنامه

سه شنبه

۲۱/۶/۹۱

ادبیات فارسی(۳)

ادبیات فارسی(۳)

ادبیات فارسی تخصصی

ادبیات فارسی تخصصی

پنجشنبه

۲۳/۶/۹۱

زبان فارسی(۳)

زبان فارسی(۳)

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

 

 

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی سال سوم متوسطه سالی واحدی (روزانه)
و نیمسالی واحدی(بزرگسالان) و داوطلبان آزاد
رشته های نظری
در نوبت امتحانی (دیماه) سال‌تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱

دروس عمومی مشترک

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(شیعیان)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اهل سنت)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(ارامنه)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت زرتشتی)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت کلیمی)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت آشوری)

زبان آلمانی(۳)

زبان فرانسه (۳)

زبان انگلیسی(۳)

توجه:راهنمای تصحیح سوال ۳۶ درس ادبیات فارسی تخصصی اصلاحیه دارد.

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

 

روز و تاریخ امتحان

8:30 صبح

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

ادبیات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

شنبه

۰۲/۱۰/۹۱

قرآن و تعلیمات دینی (۳)

دین و زندگی قبل از جدول

قرآن و تعلیمات دینی(۳)

دین و زندگی قبل از جدول

قرآن و تعلیمات دینی (۳)

دین و زندگی قبل از جدول

اصول عقاید(۲)

یک شنبه

۰3/۱۰/۹۱

جغرافیا (2)

تفسیر علوم قرآنی(2)

سه شنبه

۰5/۱۰/۹۱

حسابان

ریاضی(۳)

ریاضی

ریاضی

چهارشنبه

۰6/۱۰/۹۱

زبان خارجی(۳)

قبل از جدول

زبان خارجی(۳)

قبل از جدول

زبان خارجی(۳)

قبل از جدول

زبان خارجی(۳)

قبل از جدول

شنبه

۰9/۱۰/۹۱

فیزیک(۳) و آزمایشگاه

فیزیک (۳) و آزمایشگاه

تاریخ ایران ‌و جهان (2)

تاریخ اسلام(2)

دو شنبه

11/۱۰/۹۱

زبان فارسی (3)

زبان فارسی (3)

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

چهارشنبه

13/۱۰/۹۱

جبر و احتمال

زمین شناسی

جامعه شناسی (2)

جامعه شناسی (2)

شنبه

16/۱۰/۹۱

هندسه(2)

زیست شناسی(2) و آزمایشگاه

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

دوشنبه

18/۱۰/۹۱

ادبیات فارسی (3)

ادبیات فارسی (3)

ادبیات فارسی تخصصی

ادبیات فارسی تخصصی

چهارشنبه

20/۱۰/۹۱

عربی(3)

عربی(3)

عربی(3) (ویژه ادبیات و علوم انسانی)

عربی(3)(ویژه علوم و معارف اسلامی)

یک شنبه

۰24/۱۰/۹۱

شیمی(3) و آزمایشگاه

شیمی(3) و آزمایشگاه

آرایه های ادبی

اخلاق(2)

 

 

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دوره‌ ی پیش دانشگاهی (بزرگسالان و داوطلبان آزاد)

در نیمسال اول (دی ماه) سال تحصیلی ۹۲ ۱۳۹۱

دروس عمومی مشترک

معارف اسلامی (۲)(مسلمانان)

معارف اسلامی (۲)(اقلیت های مذهبی)

 

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

 

روز و تاریخ امتحان

8:30 صبح

علوم ریاضی

علوم تجربی

علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

هنر

شنبه

۰۲/۱۰/۱۳۹۱

معارف اسلامی(۲)

بالای جدول

معارف اسلامی(۲)

بالای جدول

معارف اسلامی(۲)

بالای جدول

اصول عقاید(۲)

معارف اسلامی(۲)

بالای جدول

دو‌شنبه

۰۴/۱۰/۱۳۹۱

فیزیک

فیزیک

ادبیات فارسی

فقه  و اصول

سیر هنر درتاریخ

چهارشنبه

۰۶/۱۰/۱۳۹۱

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

شنبه

۰۹/۱۰/۱۳۹۱

حساب دیفرانسیل و انتگرال

زیست شناسی

عربی

ادبیات عرب

آشنایی با میراث فرهنگی ایران

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نحوه آشنایی شما با سایت
از طریق دوستان
از طریق روزنامه و جراید
از طریق اینترنت
از طریق SMS
از طریق ایمیل
 

آخرین اخبار

*سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي فارغ التحصیلان (96-95) در‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1396

*درباره نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

*مرحله تكميل ظرفيت دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي در برخی رشته های آزمون استخدامي متمركز 95

*درباره جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دکتری (Ph.D) سال 1397

*اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص رشته هاي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

*تاريخ‌ برگزاري، نحوه‌ پرينت كارت‌ و محل رفع نقص كارت آزمون سراسري‌ سال 1396

*آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي - كاربردي سال 1396

*فرصت مجدد براي متقاضيان سهميه 5 درصد ايثارگران در آزمون سراسري سال 1396

*پرينت كارت‌ صد و هجدهمین دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2017)

*چهارمين آزمون استخدامی مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1396

*آغاز انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد از هفته آخر خرداد96

*رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات دفترچه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

*تمديد مهلت دريافت علاقه مندي براي اعمال سهميه 5 درصد ايثارگران کنکور سراسری96

*نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 1395/8/21

*تمديد ثبت ‌نام و رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته96

*زمان اعلام نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

تمام گروه های خبری سایت

  بازديد کل : 630735 نفر   - 155608 ip   بازديد امروز : 218 نفر   - 25 ip   بازديد ديروز : 194 نفر   - 64 ip   آنلاين : 3 نفر