معرفی دوره های آموزشی برگزارشده قبلی
امتحانات نهایی 1394(سوم و چهارم)

سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه

سالي واحدی (روزانه) و نيم سالي -  واحدي(بزرگسالان و داوطلبان آزاد)

 هماهنگ كشوري دوره دوم متوسطه

رشته هاي نظري

در نوبت امتحاني خردادماه سال‌تحصيلي ۱۳۹۴-۱۳۹۳

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید . 

دروس عمومی مشترک

قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي و اصول عقايد۲ (شيعيان)

          قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اهل سنت)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(ارامنه)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت زرتشتي)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت كليمي)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت آشوري)

 زبان خارجي

زبان آلماني(۳)

زبان فرانسه (۳)

زبان انگليسي(۳)

 توجه : لطفا قبل از تصحيح درس حسابان به راهنماي تصحيح سوال ۳ توجه نماييد.

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز و تاریخ امتحان

۸ صبح

رياضي فيزيک

علوم تجربی

ادبيات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

شنبه

۱۳۹۴/۰۳/۲

قرآن و تعليمات ديني (۳)

دين و زندگی

قبل از جدول

قرآن و تعليمات ديني(۳)

دين و زندگی

قبل از جدول

قرآن و تعليمات ديني (۳)

دين و زندگی

قبل از جدول

اصول عقايد(۲)

دوشنبه

۱۳۹۴/۰۳/۴

عربي ۳

عربي ۳

عربي (۳) 

عربي (۳)

چهارشنبه

۱۳۹۴/۰۳/۶

ادبيات فارسي  (۳)

ادبيات فارسي (۳)

ادبيات فارسي تخصصي

ادبيات فارسي تخصصي

شنبه

۱۳۹۴/۳/۹

حسابان

زيست شناسي (۲) و آزمايشگاه

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

سه شنبه

۱۳۹۴/۳/۱۲

فيزيك (3) و آزمايشگاه

فيزيك (3) و آزمايشگاه

تاريخ ايران و جهان (۲)

تاريخ اسلام (۲)

شنبه

۱۳۹۴/۳/۱۶

هندسه2

زمين شناسي

جغرافيا (۲)

اخلاق (۲)

دوشنبه

۱۳۹۴/۳/۱۸

زبان فارسي (۳)

زبان فارسي (۳)

زبان فارسي تخصصي

زبان فارسي تخصصي

چهارشنبه

۱۳۹۴/۳/۲۰

شيمي (3) و آزمايشگاه

شيمي (3) و آزمايشگاه

آرايه هاي ادبي

تفسير و علوم قرآني (۲)

يك شنبه

۱۳۹۴/۳/۲۴

جبر و احتمال

رياضي ۳

رياضي

رياضي

سه شنبه

۱۳۹۴/۳/۲۶

زبان خارجي ۳

زبان انگليسي(۳)

زبان خارجي ۳

زبان انگليسي(۳)

زبان خارجي ۳

زبان انگليسي(۳)

زبان خارجي ۳

زبان انگليسي(۳)

پنج شنبه

۲۸/۳/۱۳۹۴

----------

----------

جامعه شناسي (۲)

جامعه شناسي (۲)

 

 

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دانش آموزان (بزرگسالان و داوطلبان آزاد ) دوره پيش دانشگاهي سالي واحدي (روزانه)

در خرداد ماه سال تحصيلي ۹۴-۱۳۹۳

تذکر :( سوال و راهنمای تصحیح حد اقل ۳ ساعت پس از آزمون بصورت  لینک به نام دروس قرار می گيرد . فايلها به فرم  PDF   مي باشند.

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید.)

 

دروس عمومی مشترک

معارف اسلامی (مسلمانان)

بينش ديني (اقليت هاي مذهبي)

اصول عقايد (رشته علوم ومعارف اسلامي)

 

 راهنماي تصحيح سؤال ۴۱ درس زبان فارسي اصلاحيه جزئي دارد  

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز و تاریخ امتحان

۸صبح

رياضی و فيزيك

علوم تجربی

علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

هنر

يكشنبه

۰۳/۰۳/139۴

معارف اسلامي

معارف اسلامي

معارف اسلامي

اصول عقايد

معارف اسلامي

سه شنبه

۰۵/۰۳/139۴

حساب دیفرانسیل و انتگرال

زیست شناسی

عربي

ادبيات عرب

سير هنر درتاريخ

پنج شنبه

۰۷/03/139۴

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

يكشنبه

۱۰/03/139۴

فیزیک

فیزیک

ادبيات فارسي

فقه و اصول

آشنايي با ميراث فرهنگي ايران

 

 

سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه سالي واحدی (روزانه)و نيم سالي - واحدي(بزرگسالان و داوطلبان آزاد)

هماهنگ كشوري دوره دوم متوسطه

رشته هاي نظري

در نوبت امتحاني شهريورماه سال‌تحصيلي ۱۳۹۴-۱۳۹۳

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید .

دروس عمومی مشترک

قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي و اصول عقايد۲ (شيعيان)

قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اهل سنت)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(ارامنه)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت زرتشتي)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت كليمي)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت آشوري)

زبان خارجي

زبان آلماني(۳)

زبان فرانسه (۳)

زبان انگليسي(۳)

 

راهنماي تصحيح سوال ۴۷ درس زبان انگليسي اصلاحیه دارد .

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز و تاریخ امتحان

۸ صبح

رياضي فيزيک

علوم تجربی

ادبيات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

يكشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

قرآن و تعليمات ديني (۳)

دين و زندگی

قبل از جدول

قرآن و تعليمات ديني(۳)

دين و زندگی

قبل از جدول

قرآن و تعليمات ديني (۳)

دين و زندگی

قبل از جدول

اصول عقايد(۲)

سه شنبه

۳/۶/۱۳۹۴

زبان خارجي ۳

زبان انگليسي(۳)

زبان خارجي ۳

زبان انگليسي(۳)

زبان خارجي ۳

زبان انگليسي(۳)

زبان خارجي ۳

زبان انگليسي(۳)

پنج شنبه

۵/۶/۱۳۹۴

جبر و احتمال

رياضي ۳

رياضي

رياضي

شنبه

۷/۶/۱۳۹۴

فيزيك (3) و آزمايشگاه

فيزيك (3) و آزمايشگاه

عربي 3 ويژه ادبيات و علوم انساني

عربي 3 ويژه ادبيات و علوم انساني

يك شنبه

۸/۶/۱۳۹۴

عربي ۳

عربي ۳

جامعه شناسي (۲)

جامعه شناسي (۲)

سه شنبه

۱۰/۶/۱۳۹۴

شيمي (3) و آزمايشگاه

شيمي (3) و آزمايشگاه

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

پنج شنبه

۱۲/۰۶/۱۳۹۴

حسابان

زيست شناسي (۲) و آزمايشگاه

جغرافيا (۲)

اخلاق (۲)

شنبه

۱۴/۰۶/۱۳۹۴

هندسه (۲)

زمين شناسي

تاريخ ايران و جهان (۲)

تاريخ اسلام (۲)

دو شنبه

۱۶/۰۶/۱۳۹۴

ادبيات فارسي (۳)

ادبيات فارسي (۳)

ادبيات فارسي تخصصي

ادبيات فارسي تخصصي

چهارشنبه

۱۸/۰۶/۱۳۹۴

زبان فارسي (۳)

زبان فارسي (۳)

زبان فارسي تخصصي

زبان فارسي تخصصي

پنج شنبه

۱۹/۰۶/۱۳۹۴

----------

----------

آرايه هاي ادبي

تفسير و علوم قرآني (۲)

 

 

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دانش آموزان (بزرگسالان و داوطلبان آزاد )

دوره پيش دانشگاهي سالي واحدي (روزانه)

در شهريورماه سال تحصيلي ۹۴-۱۳۹۳

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید.

دروس عمومی مشترک

معارف اسلامی (مسلمانان)

بينش ديني (اقليت هاي مذهبي)

اصول عقايد (رشته علوم ومعارف اسلامي)

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز و تاریخ امتحان

۸صبح

رياضی و فيزيك

علوم تجربی

علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

هنر

يكشنبه

۰۱/۰۶/139۴

معارف اسلامي

معارف اسلامي

معارف اسلامي

اصول عقايد

معارف اسلامي

سه شنبه

۰۳/۰۶/139۴

فیزیک

فیزیک

ادبيات فارسي

فقه و اصول

آشنايي با ميراث فرهنگي ايران

پنج شنبه

۰۵/۰۶/139۴

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

شنبه

۰۷/۰۶/139۴

حساب دیفرانسیل و انتگرال

زیست شناسی

عربي

ادبيات عرب

سير هنر درتاريخ

 

 

سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه سالي واحدي (روزانه) و نيم سالي  واحدي(بزرگسالان و داوطلبان آزاد)

هماهنگ كشوري دوره دوم متوسطه

رشته هاي نظري

در نوبت امتحاني دي ماه سال‌تحصيلي ۱۳۹۵-۱۳۹۴

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید .

دروس عمومی مشترک

قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي و اصول عقايد۲(شيعيان)

قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اهل سنت)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(ارامنه)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت زرتشتي)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت كليمي)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت آشوري)

زبان خارجي

زبان آلماني(۳)

زبان فرانسه (۳)

زبان انگليسي(۳)

 

راهنماي تصحيح سوال ۱۰شيمي ۳ اصلاحيه جزئي دارد

راهنماي تصحيح سوال ۳۴ درس ادبيات فارسي ۳ اصلاحيه دارد

سوال ۹ درس حسابان رشته رياضي اصلاحيه دارد 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز و تاریخ امتحان

۱۰ صبح

رياضي فيزيک

علوم تجربی

ادبيات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

شنبه

5 /10/1394

تعليمات ديني (۳)

دين و زندگی

قبل از جدول

تعليمات ديني  وقرآن (۳)

دين و زندگی

قبل از جدول

تعليمات ديني  و قرآن (۳)

دين و زندگی

قبل از جدول

اصول عقايد(۲)

دو شنبه

۷ /10/1394

جبر و احتمال

رياضي (3)

رياضي

رياضي

چهار شنبه

۹/10/1394

عربي  (3)

عربي(۳)

جغرافيا(2)

اخلاق (2)

شنبه

۱۲/10/1394

فيزيك (3) و آزمايشگاه

فيزيك (3) و آزمايشگاه

عربي  (3) ويژه ادبيات و علوم انساني

عربي 3 ويژه ادبيات و علوم انساني

دو شنبه

۱۴ /10/1394

زبان فارسي  (3)

زبان فارسي (۳)

زبان فارسي تخصصي

زبان فارسي تخصصي

سه شنبه

5 ۱/10/1394

----------

----------

جامعه شناسي (۲)

جامعه شناسي (۲)

چهار شنبه

۱۶/10/1394

شيمي (3) و آزمايشگاه

شيمي (3) و آزمايشگاه

آرايه هاي ادبي

تفسير و علوم قرآني (۲)

شنبه

۱۹/10/1394

حسابان

زيست شناسي (2) و آزمايشگاه

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

يك  شنبه

۲۰/10/1394

ادبيات فارسي (۳)

ادبيات فارسي (۳)

ادبيات فارسي تخصصي

ادبيات فارسي تخصصي

سه شنبه

۲۲/10/1394

زبان خارجي (۳)

زبان  خارجي (۳)

زبان خارجي (3)

زبان خارجي (3)

پنج شنبه

۲۴/10/1394

هندسه (2)

زمين شناسي

تاريخ ايران و جهان (2)

تاريخ اسلام (2)

 

 

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دانش آموزان (بزرگسالان و داوطلبان آزاد )

 

دوره پيش دانشگاهي سالي واحدي (روزانه)

در دي ماه سال تحصيلي 95-1394

 

دروس عمومی مشترک

معارف اسلامی (مسلمانان)

بينش ديني (اقليت هاي مذهبي)

اصول عقايد (رشته علوم ومعارف اسلامي)

 

توجه: راهنماي تصحيح درس ادبيات فارسي علوم انساني قسمت (پ) (۳و۴)اصلاحيه دارد

درس زيست شناسي  سئوال يك قسمت الف اصلاحيه دارد

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

 

روز و تاریخ امتحان

۱۰صبح

رياضی و فيزيك

علوم تجربی

علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

هنر

شنبه

۵/10/۱۳۹۴

معارف اسلامي

معارف اسلامي

معارف اسلامي

اصول عقايد

معارف اسلامي

دوشنبه

۷/10/۱۳۹۴

فیزیک

فیزیک

ادبيات فارسي

فقه و اصول

آشنايي با ميراث هنری و فرهنگي ايران

چهارشنبه

۹/10/۱۳۹۴

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

شنبه

۱۲/10/۱۳۹۴

حساب دیفرانسیل و انتگرال

زیست شناسی

عربي

ادبيات عرب

سير هنر در تاريخ

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نحوه آشنایی شما با سایت
از طریق دوستان
از طریق روزنامه و جراید
از طریق اینترنت
از طریق SMS
از طریق ایمیل
 

آخرین اخبار

*سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي فارغ التحصیلان (96-95) در‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1396

*درباره نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

*مرحله تكميل ظرفيت دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي در برخی رشته های آزمون استخدامي متمركز 95

*درباره جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دکتری (Ph.D) سال 1397

*اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص رشته هاي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

*تاريخ‌ برگزاري، نحوه‌ پرينت كارت‌ و محل رفع نقص كارت آزمون سراسري‌ سال 1396

*آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي - كاربردي سال 1396

*فرصت مجدد براي متقاضيان سهميه 5 درصد ايثارگران در آزمون سراسري سال 1396

*پرينت كارت‌ صد و هجدهمین دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2017)

*چهارمين آزمون استخدامی مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1396

*آغاز انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد از هفته آخر خرداد96

*رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات دفترچه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

*تمديد مهلت دريافت علاقه مندي براي اعمال سهميه 5 درصد ايثارگران کنکور سراسری96

*نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 1395/8/21

*تمديد ثبت ‌نام و رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته96

*زمان اعلام نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

تمام گروه های خبری سایت

  بازديد کل : 630715 نفر   - 155607 ip   بازديد امروز : 198 نفر   - 24 ip   بازديد ديروز : 194 نفر   - 64 ip   آنلاين : 3 نفر