معرفی دوره های آموزشی برگزارشده قبلی
امتحانات نهایی 1389(سوم و چهارم)

سوال و راهنمای تصحیح نیم سال دوم دوره پیش دانشگاهی اردیبهشت و خرداد 1389

 

دروس عمومی مشترک

معارف اسلامی دین و زندگی (2)(مسلمانان)

معارف اسلامی دین و زندگی (2)(اقلیت های مذهبی)

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

 

روز  و تاریخ امتحان

8 صبح

علوم ریاضی

علوم تجربی

علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

هنر

شنبه

25/2/89

معارف اسلامی دین و زندگی (۲)بالای صفحه

معارف اسلامی دین و زندگی (۲)بالای صفحه

معارف اسلامی دین و زندگی (۲)بالای صفحه

اصول عقاید(2)

معارف اسلامی دین و زندگی (۲)بالای صفحه

سه شنبه

28/2/89

حساب دیفرانسیل(2)

زیست شناسی (2)

ادبیات فارسی(2)

فقه

سیر هنر در تاریخ(2)

پنجشنبه

30/2/89

زبان فارسی(2)

زبان فارسی(2)

زبان فارسی(2)

زبان فارسی(2)

زبان فارسی(2)

یکشنبه

2/3/89

فیزیک(2)

فیزیک(2)

عربی (2)

ادبیات عرب(2)

آشنایی با میراث فرهنگی ایران

آشنایی با رشته ‌های مختلف هنری

 

 

 

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی سال سوم متوسطه سالی واحدی(روزانه) و نیم سالی واحدی (بزرگسالان)

رشته های متوسطه  نظری در دور‌ه ‌ی تابستانی (شهریورماه) سال  تحصیلی ۸۹-13۸۸

با کلیک بر روی درس های فعال برگزارشده فایل را دانلود و با (Word) باز کنید .

 

دروس عمومی مشترک

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (شیعیان)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (اهل سنت)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (ارامنه)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (اقلیت زرتشتی)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (اقلیت کلیمی)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (اقلیت آشوری)

زبان آلمانی ۳

زبان فرانسه ۳

زبان انگلیسی ۳

ساعت امتحان و رشته تحصیلی

روز و تاریخ امتحان

 

۹ صبح

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

ادبیات و علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

 

 

دوشنبه

1/۶/89

قرآن و تعلیمات دینی(3)

دین و زندگی

بالای صفحه

قرآن و تعلیمات دینی (3)

دین و زندگی

بالای صفحه

قرآن و تعلیمات دینی (3)

دین و زندگی

بالای صفحه

اصول عقاید (2)

سه شنبه

۲/۶/89

شیمی (3) و آزمایشگاه

شیمی (3) و آزمایشگاه

 جغرافیا (2)

اخلاق (2)

پنج شنبه

۴/۶/89

حسابان

ریاضی (3)

ریاضی

ریاضی

شنبه

۶/۶/89

فیزیک(3) و آزمایشگاه

فیزیک(3) و آزمایشگاه

تاریخ ایران و جهان (2)

تاریخ اسلام (2)

یک شنبه

۷/۶/89

زبان خارجی (3)

زبان خارجی (3)

زبان خارجی (3)

زبان خارجی (3)

سه شنبه

۹/۶/89

جبر و احتمال

زیست شناسی (2) و آزمایشگاه

فلسفه و منطق

 فلسفه و منطق

پنج شنبه

۱۱/۶/89

عربی (3)

عربی (3)

عربی (3) ویژه ی ادبیات و علوم انسانی

عربی (3) ویژه ی علوم و معارف اسلامی

شنبه

1۳/۶/89

هندسه (2)

زمین شناسی

جامعه شناسی (2)

جامعه شناسی (2)

دوشنبه

۱۵/۶/89

ادبیات فارسی(3)

ادبیات فارسی(3)

ادبیات فارسی تخصصی

ادبیات فارسی تخصصی

سه شنبه

۱۶/۶/89

زبان فارسی (3)

زبان فارسی (3)

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

پنج شنبه

۱۸/۶/89

ـــــــــ

ـــــــــ

آرایه ­های ادبی

تفسیر و علوم قرآنی (2)

 

سوال و راهنمای تصحیح دوره پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی

(شهریور ماه 1389)

 

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی نیم سال دوره ‌ی پیش دانشگاهی

در دهه سوم شهریورماه سال تحصیلی89 1388

 

دروس عمومی مشترک

معارف اسلامی دین و زندگی (2)(مسلمانان)

معارف اسلامی دین و زندگی (2)(اقلیت های مذهبی)

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

 

روز و تاریخ امتحان

۹ صبح

علوم ریاضی

علوم تجربی

علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

هنر

یکشنبه

۲۱/۶/89

معارف اسلامی دین و زندگی (۲)بالای صفحه

معارف اسلامی دین و زندگی (۲)بالای صفحه

معارف اسلامی دین و زندگی (۲)بالای صفحه

اصول عقاید(2)

معارف اسلامی دین و زندگی (۲)بالای صفحه

دو شنبه

2۲/۶/89

حساب دیفرانسیل(2)

زیست شناسی (2)

ادبیات فارسی(2)

فقه

سیر هنر در تاریخ(2)

سه شنبه

۲۳/۶/89

زبان فارسی(2)

زبان فارسی(2)

زبان فارسی(2)

زبان فارسی(2)

زبان فارسی(2)

چهارشنبه

24/۶/89

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

آشنایی با میراث فرهنگی ایران

پنج شنبه

25/۶/89

فیزیک (2)

فیزیک (2)

عربی (2)

ادبیات عرب(2)

آشنایی با رشته ‌های مختلف هنری

 

 

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم متوسطه

 رشته های ریاضی فیزیک و تجربی و انسانی دی ماه سال 89

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی سال سوم متوسطه شیوه سالی واحدی(روزانه)

و نیم سالی واحدی (بزرگسالان)

رشته های نظری

در نوبت امتحانی نیم سال اول(دی ماه) سال‌تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹

 

دروس عمومی مشترک

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (شیعیان)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (اهل سنت)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (ارامنه)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (اقلیت زرتشتی)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (اقلیت کلیمی)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (اقلیت آشوری)

زبان آلمانی ۳

زبان فرانسه ۳

زبان انگلیسی ۳

 

 

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

 

روز و تاریخ امتحان

۱۰:۳۰ صبح

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

ادبیات وعلوم انسانی

علوم و

معارف اسلامی

چهارشنبه۸۹/۱۰/۸

قرآن و تعلیمات دینی (۳)

دین و زندگی قبل ازجدول

قرآن و تعلیمات دینی(۳)

دین و زندگی قبل ازجدول

قرآن و تعلیمات دینی (۳)

دین و زندگی قبل ازجدول

اصول عقاید(۲)

پنجشنبه۸۹/۱۰/۹

ادبیات فارسی (۳)

ادبیات فارسی (۳)

ادبیات فارسی تخصصی

ادبیات فارسی تخصصی

یکشنبه۸۹/۱۰/۱۲

جبر و احتمال

ریاضی(۳)

چاپ قدیم

چاپ جدید

ریاضی

ریاضی

سه شنبه

۱۴/۱۰/۸۹

فیزِیک(۳)وآزمایشگاه

فیزِیک(۳)وآزمایشگاه

تاریخ ایران و جهان(۲)

تاریخ اسلام(۲)

چهارشنبه۸۹/۱۰/۱۵

ـــــ

ـــــ

جغرافیا(۲)

تفسیرو علوم قرآنی(۲)

پنجشنبه۸۹/۱۰/۱۶

عربی(۳)

عربی(۳)

عربی(۳)ویژه ادبیات وعلوم انسانی

عربی(۳) ویژه علوم و معارف اسلامی

شنبه۸۹/۱۰/۱۸

شیمی(۳)وآزمایشگاه

شیمی(۳)وآزمایشگاه

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

دوشنبه۸۹/۱۰/۲۰

حسابان

چاپ قدیم

چاپ جدید

زمین شناسی

جامعه شناسی(۲)

جامعه شناسی(۲)

چهارشنبه۸۹/۱۰/۲۲

زبان فارسی(۳)

زبان فارسی(۳)

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

پنجشنبه۸۹/۱۰/۲۳

زبان خارجی(۳)

قبل از جدول

زبان خارجی(۳)قبل ازجدول

زبان خارجی(۳)قبل از جدول

زبان خارجی(۳)قبل از جدول

شنبه۸۹/۱۰/۲۵

هندسه(۲)

زیست شناسی(۲) وآزمایشگاه

آرایه‌های ادبی

اخلاق(۲)

 

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی همه دروس هماهنگ کشوری پیش دانشگاهی

نیم سال اول

رشته های ریاضی فیزیک و تجربی و انسانی و هنر 

در دی ماه سال ۸۹

 

سوال و راهنمای تصحیح دوره پیش دانشگاهی «نیم سال اول»(دی ماه۱۳۸۹)

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی در نیم سال اول

در دی ‌ماه سال تحصیلی ۹۰ ۱۳۸۹

  

دروس عمومی مشترک

معارف اسلامی (۱)(مسلمانان)

معارف اسلامی (۱)(اقلیت های مذهبی)

 

 

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

 

روز و تاریخ امتحان

۸:۳۰ صبح

علوم ریاضی

علوم تجربی

علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

هنر

سه شنبه

۷/۱۰/۸۹

معارف اسلامی (۱)بالای صفحه

معارف اسلامی (۱)بالای صفحه

معارف اسلامی (۱)بالای صفحه

اصول عقاید(۱)

معارف اسلامی (۱)بالای صفحه

پنجشنبه

۹/۱۰/۸۹

زبان فارسی (۱)

زبان فارسی (۱)

زبان فارسی (۱)

زبان فارسی (۱)

زبان فارسی (۱)

یکشنبه

۱۲/۱۰/۸۹

حساب دیفرانسیل و انتگرال (۱)

زیست شناسی(۱)

عربی (۱)

ادبیات عرب (۱)

سیرهنردر تاریخ (۱)

چهارشنبه

۱۵/۱۰/۸۹

فیزِیک (۱(

فیزِیک (۱(

ادبیات فارسی (۱(

اصول فقه

آشنایی با میراث فرهنگی ایران

 

 

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی همه دروس هماهنگ کشوری پیش دانشگاهی

نیم سال دوم

رشته های ریاضی فیزیک و تجربی و انسانی و هنر

در دی ماه سال ۸۹

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دوره‌ ی پیش دانشگاهی در نیم سال دوم

در دی‌ ماه سال تحصیلی ۹۰ ۱۳۸۹

 

دروس عمومی مشترک

معارف اسلامی (۲)(مسلمانان)

معارف اسلامی (۲)(اقلیت های مذهبی)

 

 

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

 

روز و تاریخ امتحان

۸:۳۰ صبح

علوم ریاضی

علوم تجربی

علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

هنر

پنجشنبه

۸۹/۱۰/۱۶

معارف اسلامی (۲)بالای صفحه

معارف اسلامی (۲)بالای صفحه

معارف اسلامی (۲)بالای صفحه

اصول عقاید(۲)

معارف اسلامی (۲)بالای صفحه

شنبه۸۹/۱۰/۱۸

حساب دیفرانسیل و انتگرال (۲)

زیست شناسی(۲)

عربی (۲)

ادبیات عرب (۲)

آشنایی با رشته ‌های مختلف هنری

دوشنبه۸۹/۱۰/۲۰

زبان فارسی (۲)

زبان فارسی (۲)

زبان فارسی (۲)

زبان فارسی (۲)

زبان فارسی (۲)

چهارشنبه۸۹/۱۰/۲۲

فیزِیک (۲)

فیزِیک (۲)

ادبیات فارسی (۲)

فقه

سیر هنر در تاریخ(2) 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نحوه آشنایی شما با سایت
از طریق دوستان
از طریق روزنامه و جراید
از طریق اینترنت
از طریق SMS
از طریق ایمیل
 

آخرین اخبار

*سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي فارغ التحصیلان (96-95) در‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1396

*درباره نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

*مرحله تكميل ظرفيت دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي در برخی رشته های آزمون استخدامي متمركز 95

*درباره جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دکتری (Ph.D) سال 1397

*اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص رشته هاي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

*تاريخ‌ برگزاري، نحوه‌ پرينت كارت‌ و محل رفع نقص كارت آزمون سراسري‌ سال 1396

*آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي - كاربردي سال 1396

*فرصت مجدد براي متقاضيان سهميه 5 درصد ايثارگران در آزمون سراسري سال 1396

*پرينت كارت‌ صد و هجدهمین دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2017)

*چهارمين آزمون استخدامی مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1396

*آغاز انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد از هفته آخر خرداد96

*رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات دفترچه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

*تمديد مهلت دريافت علاقه مندي براي اعمال سهميه 5 درصد ايثارگران کنکور سراسری96

*نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 1395/8/21

*تمديد ثبت ‌نام و رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته96

*زمان اعلام نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

تمام گروه های خبری سایت

  بازديد کل : 623694 نفر   - 152709 ip   بازديد امروز : 80 نفر   - 15 ip   بازديد ديروز : 263 نفر   - 91 ip   آنلاين : 1 نفر