اخبار
شرايط و ضوابط شركت در‌ آزمون‌ سراسري‌ ‌ سال‌ 1396

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در باره‌ تاريخ‌ ثبت ‌نام‌ و همچنين‌ شرايط و ضوابط شركت در‌ آزمون‌ سراسري‌ ‌ سال‌ 1396

 

پيرو اطلاعيه مورخ 95/11/10 بدين ‌وسيله‌ به‌ اطلاع‌ كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال1396براي‌ پذيرش در دوره‌ هاي‌ روزانه‌ ، نوبت دوم (شبانه‌)، نيمه‌ حضوري، مجازي، پرديس خودگردان دانشگاه‌ ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي، دانشگاه‌ پيام‌ نور (آموزش‌ از راه‌ دور) و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ و همچنين متقاضيان تحصيل در آن دسته از كد رشته‌ هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي كه پذيرش در رشته ‌هاي مذكور بر اساس آزمون صورت مي‌ پذيرد، مي ‌رساند كه‌ ثبت‌ نام‌ براي‌ شركت‌ در آزمون‌ مذكور و همچنين ويرايش اطلاعات ثبت ‌نام از روز سه شنبه مورخ 95/11/19 (نوزدهم‌ بهمن ماه 1395) آغاز مي ‌شود و در پايان‌ وقت‌ روز پنجشنبه مورخ 95/11/28 (بيست و هشتم بهمن ماه‌ 1395) پايان‌ مي پذيرد؛ لذا داوطلبان‌ مي‌ توانند در مهلت‌ مقرر بر اساس توضيحات ذيل براي شركت در آزمون سراسري سال 1396 اقدام نمايند

الف) تکالیف داوطلبان‌ براي‌ شركت‌ در آزمون:‌ 

داوطلب‌ شركت‌ در آزمون‌ بايد يكايك‌ اقدامات‌ زير را به موقع‌ و در مهلت‌ مقرر انجام‌ دهد.

1- مطالعه دفترچه راهنماي ثبت ‌نام (دفترچه شماره 1) در آزمون سراسري سال 1396(اين دفترچه همزمان با شروع زمان ثبت ‌نام از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور قابل دريافت است).

2-خريد كارت اعتباري ثبت‌ نام از پايگاه اطلاع ‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور‌ به نشاني: www.sanjesh.org

3- مراجعه به سامانه جمع‌ آوري اطلاعات و سوابق تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري ورود به دانشگاه ‌ها به نشاني:   http://dipcode.medu.ir  براي دريافت كدهاي سوابق تحصيلي ذيل:

3-1-كد سوابق تحصيلي براي ديپلمه‌ هاي سال 1384 تا سال 1395 با عنوان رشته‌ هاي تحصيلي رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي

3-2-كد سوابق تحصيلي براي داوطلبان داراي مدرك پيش دانشگاهي رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر كه مدرك دوره پيش دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 1391 تا 1395 اخذ نموده اند.

تبصره: دارندگان مدرك پيش دانشگاهي سال هاي 1391 تا 1395 مي‌ بايست طبق بند 3 فوق اقدام نموده و دانش آموزان پيش دانشگاهي سال جاري كه تا تاريخ 31 شهريور ماه سال 96 فارغ التحصيل مي شوند، لازم است براي اطلاع از نحوه اقدام به اطلاعيه پرينت كارت شركت در آزمون در تاريخ 1396/4/5 مراجعه نمايند

4- ثبت ‌نام از طریق سایت اینترنتی سازمان در زمان مقرر 95/11/19  لغايت 95/11/28.

5-پرينت كارت‌ شركت در‌ آزمون، با مراجعه به پايگاه اطلاع ‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور‌ بر اساس برنامه زماني مندرج در دفترچه راهنماي شماره يك.

6-حاضر شدن در محل‌ و حوزه امتحاني تعيين‌ شده در كارت شرکت در آزمون‌ و پاسخ دادن به سؤالات.

ب) ثبت‌ نام‌ براي‌ شركت‌ در آزمون:‌ 

ثبت ‌نام براي شركت در آزمون ‌های کلیه دوره ‌هاي دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي سال 1396 و همچنين متقاضيان تحصيل در آن دسته از كدرشته ‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي كه پذيرش در رشته ‌هاي مذكور بر اساس آزمون صورت مي ‌پذيرد، منحصراً از طريق پايگاه اطلاع‌ رساني سازمان سنجش آموزش كشور امكان‌ پذير است؛ لذا داوطلبان لازم است كه ابتدا دفترچه راهنماي ثبت‌ نام را مطالعه نموده و در صورت واجد شرايط بودن، نسبت به پرداخت هزينه خريد كارت اعتباري ثبت ‌نام در آزمون به شرح ذيل، اقدام كنند و سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند.

1- دريافت دفترچه راهنماي ثبت ‌نام آزمون سراسري سال 1396:

متقاضيان ثبت‌ نام در آزمون سراسري سال 1396، با دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌ نام آزمون از پايگاه اطلاع‌ رساني اين سازمان، ضمن مطالعه دقيق آن براي اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌ نام اتباع غير ايراني و توضيحات مربوط به سهميه ايثارگران كه در اين دفترچه راهنما درج شده است، در صورتي كه داراي شرايط مندرج در دفترچه ‌باشند، مي‌ توانند به عنوان داوطلب در اين آزمون ثبت ‌نام نمايند.

2- پرداخت هزينه خريد كارت اعتباري

با توجه به اين كه پرداخت هزينه ثبت ‌نام منحصراً به صورت اينترنتي انجام مي ‌شود، داوطلبان لازم است به وسيله كارت ‌هاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آن ها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطلاع‌ رساني سازمان و پرداخت مبلغ 200.000(دويست هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌ نام شركت در آزمون، نسبت به دريافت اطلاعات كارت اعتباري (شماره سريال 12 رقمي) اقدام نمايند

تبصره 1- با توجه به اين كه مقرر شده است كه در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون، خدماتي از طريق ارسال پيام كوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني كه تمايل به استفاده از خدمات پيام كوتاه دارند، با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ 5000 (پنج هزار) ريال به عنوان هزينه استفاده از خدمات پيام كوتاه، مي ‌توانند از اين خدمات استفاده نمايند.

تبصره 2- هر داوطلب مطابق ضوابط آزمون مي ‌تواند متقاضي شركت در يكي از گروه‌ هاي پنج گانه آزمايشي شامل گروه آزمايشي يك (علوم رياضي و فني)، گروه آزمايشي 2 (علوم تجربي)، گروه آزمايشي 3 (علوم انساني)، گروه آزمايشي 4 (هنر) و گروه آزمايشي 5 (زبان‌هاي خارجي) شود.

تبصره 3- چنانچه داوطلبي متقاضي ثبت ‌نام در 2 يا 3 گروه آزمايشي (با توجه به توضيحات تبصره 4 ذيل) ‌باشد، لازم است كه به ازاي هر گروه آزمايشي، مبلغ 200.000 (دويست هزار) ريال ديگر نيز از همين طريق پرداخت و اطلاعات كارت اعتباري را دريافت دارد.

تبصره 4- منظور از ثبت ‌نام در 2 يا 3 گروه آزمايشي بدين صورت است كه داوطلب مي‌ تواند علاوه بر انتخاب يكي از گروه‌ هاي آزمايشي (علوم رياضي و فني يا علوم تجربي يا علوم انساني) به عنوان گروه آزمايشي اصلي در گروه آزمايشي هنر و زبان خارجي نيز متقاضي شود؛ به عبارت ديگر، هيچ داوطلبي نمي‌ تواند به طور همزمان، در گروه‌ هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني شركت نمايد.

تبصره 5- چنانچه داوطلبي علاقه ‌مند به شركت در گزينش رشته‌ هاي تحصيلي دانشگاه پيام‌نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي باشد، لازم است كه نسبت به پرداخت مبلغ 102.000 (صد و دو هزار) ريال ديگر نيز از همين طريق، اقدام و اطلاعات كارت اعتباري را دريافت نمايد.

تبصره 6- درباره نحوه انتخاب رشته‌ هاي دانشگاه آزاد اسلامي، توضيحات لازم در دفترچه راهنماي انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) داده خواهد شد

تبصره 7- درباره نحوه اعلام علاقه‌ مندي به رشته ‌هاي دانشگاه‌ هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي تهران، به اطلاع مي ‌رساند كه در صورت اعلام رسمي وزارت آموزش و پرورش براي پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ هاي فوق، موضوع در زمان پرينت كارت شركت در آزمون يا در زمان انتخاب رشته اطلاع ‌رساني خواهد شد.

تذكرات مهم:

1- دارا بودن مدرك پيش دانشگاهي و يا اخذ مدرك پيش دانشگاهي حداكثر تا تاريخ 1396/6/31 و يا دارا بودن ديپلم نظام قديم و يا مدرك كارداني (فوق ديپلم) براي كليه داوطلبان الزامي است.

2- دارندگان ديپلم فني و حرفه اي و كاردانش كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي يا كارداني هستند حق ثبت نام در آزمون سراسري سال 1396را ندارند و در صورت ثبت نام در آزمون به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.

3- در آزمون سراسري سال 1396 پذيرش دانشجو در رشته ‌هاي تحصيلي: آهنگسازي، ادبيات نمايشي، ارتباط تصويري، بازيگري ـ كارگرداني، طراحي پارچه، طراحي صحنه، طراحي صنعتي، طراحي لباس، عكاسي، كارداني هنرهاي تجسمي، كتابت و نگارگري، مجسمه سازي، موسيقي نظامي، نقاشي، نمايش عروسكي ، نوازندگي موسيقي ايراني و نوازندگي موسيقي جهاني در گروه‌ آزمايشي هنر به صورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي‌ پذيرد؛ لذا توضيحات لازم در اين خصوص از طريق اطلاعيه‌ هاي مربوط در زمان پرينت كارت شركت در آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد؛ به عبارت ديگر، اين رشته‌ ها از رديف رشته‌ هاي مربوط به پذيرش نيمه متمركز خارج شده و اسامي پذيرفته ‌شدگان نهايي رشته ‌هاي فوق در شهريور ماه سال 96 همزمان با نتايج ساير رشته ‌هاي متمركز اعلام خواهد شد.

4- متقاضياني كه از سال‌ تحصيلي‌ 63-64 به‌ بعد، دو نوبت‌ در آزمون ‌هاي‌ ورودي‌ (دوره‌ هاي‌ روزانه‌) رشته ‌هاي تحصيلي متمركز يا نيمه‌ متمركز پذيرفته‌ شده‌ باشند، حق ثبت ‌نام و شركت در آزمون سراسري سال 1396 را نخواهند داشت.

5- پذيرفته‌ شدگان‌ دوره‌ هاي‌ روزانه‌ آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1395 (اعم‌ از رشته‌ هاي‌ متمركز يا نيمه ‌متمركز) در صورت ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1396  (با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون سراسری سال 1396 )منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي غير روزانه (نوبت دوم (شبانه)، نيمه حضوري، پيام نور، غير انتفاعي، پرديس خودگردان و مجازي) بوده و فقط در اين دوره ها گزينش خواهند شد.

6- بر اساس ضوابط، دانشجويان ورودي قبل از سال 1395 دوره روزانه دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي در صورتي مي ‌توانند در آزمون سراسري سال 96 ثبت‌ نام و شركت نمايند كه اولاً واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌ نام آزمون مذكور باشند و ثانياً حداكثر تا تاريخ 1395/12/1 نسبت به انصراف قطعي از تحصيل اقدام نمايند. بديهي است كه داوطلبان مذكور، در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل تا تاريخ تعيين شده، در صورت موفقيت و قبولي در آزمون، مجاز به ثبت‌ نام و ادامه تحصيل در رشته قبولي جديد خود نيستند و به عنوان داوطلب متخلف تلقي خواهند شد.

 

ج) آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز براي ثبت ‌نام و ويرايش اطلاعات ثبت نامي:

داوطلبان مي ‌بايست پس از مطالعه دفترچه راهنما مدارك يا اطلاعات لازم مندرج در تقاضانامه ثبت ‌نام، از جمله فايل عكس اسكن شده را بر اساس توضيحات مندرج در دفترچه آماده نمايند.

داوطلبان در صورت تمايل به ويرايش اطلاعات ثبت ‌نامي لازم است كه با وارد نمودن اطلاعات درخواستي نسبت به مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت‌ نامي بر اساس دستورالعمل به شرح ذيل اقدام نمايند.

الف- آن دسته ازداوطلباني كه مشمول سوابق تحصيلي نيستند، اجازه ويرايش كليه اطلاعات ثبت نامي خود را دارند.

ب- آن دسته ازداوطلباني كه مشمول سوابق تحصيلي هستند، اجازه ويرايش اطلاعات خود را دارند؛ اما اجازه ويرايش اطلاعات سوابق تحصيلي را نخواهند داشت.

توجه: شرايط و ضوابط ثبت‌ نام و شركت در آزمون سراسري، در دفترچه راهنماي شماره 1 آزمون درج شده است و هرگونه‌ تغيير‌ در شرايط و ضوابط ثبت‌ نام اين آزمون، به صورت اطلاعيه رسمي از طريق‌ نشريه پيك‌‌ سنجش‌ (هفته‌ نامه خبري‌ و اطلاع‌ رساني‌ سازمان ‌سنجش‌)، پايگاه اطلاع ‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور (سايت سازمان) و در صورت لزوم ‌از طريق رسانه‌ هاي گروهي ‌اعلام ‌خواهد شد.

ضمناً داوطلبان گرامي مي ‌توانند سؤالات خود را با بخش پاسخ گويي اينترنتي پايگاه اطلاع رساني سازمان به نشاني: www.sanjesh.org يا با شماره‌ تلفن گوياي‌:  42163 (كد 021) در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

1395.11.17


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نحوه آشنایی شما با سایت
از طریق دوستان
از طریق روزنامه و جراید
از طریق اینترنت
از طریق SMS
از طریق ایمیل
 

آخرین اخبار

*سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي فارغ التحصیلان (96-95) در‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1396

*درباره نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

*مرحله تكميل ظرفيت دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي در برخی رشته های آزمون استخدامي متمركز 95

*درباره جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دکتری (Ph.D) سال 1397

*اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص رشته هاي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

*تاريخ‌ برگزاري، نحوه‌ پرينت كارت‌ و محل رفع نقص كارت آزمون سراسري‌ سال 1396

*آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي - كاربردي سال 1396

*فرصت مجدد براي متقاضيان سهميه 5 درصد ايثارگران در آزمون سراسري سال 1396

*پرينت كارت‌ صد و هجدهمین دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2017)

*چهارمين آزمون استخدامی مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1396

*آغاز انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد از هفته آخر خرداد96

*رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات دفترچه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

*تمديد مهلت دريافت علاقه مندي براي اعمال سهميه 5 درصد ايثارگران کنکور سراسری96

*نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 1395/8/21

*تمديد ثبت ‌نام و رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته96

*زمان اعلام نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

تمام گروه های خبری سایت

  بازديد کل : 630676 نفر   - 155606 ip   بازديد امروز : 159 نفر   - 23 ip   بازديد ديروز : 194 نفر   - 64 ip   آنلاين : 3 نفر