اخبار
تمديد ثبت ‌نام و رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته96

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره تمديد مدت زمان ثبت‌ نام و انتخاب رشته در آزمون دوره‌ هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1396 و همچنين اعلام رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات در دفترچه راهنماي آزمون مذكور

 

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت ‌نام و انتخاب رشته آزمون دوره ‌هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال1396 بدين‌ وسيله‌ به ‌اطلاع‌ متقاضيان آزمون مزبور مي ‌رساند، با توجه به برخي اصلاحات و اعلام رشته محل‌ هاي جديد علاوه بر رشته‌ هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي آزمون فوق ‌الذكر و به منظور مساعدت براي ثبت ‌نام و درج كدرشته‌ محل‌ هاي انتخابي، مقرر شد به داوطلبان ذيربط اجازه داده شود تا پايان روز پنجشنبه مورخ 1396/3/18 نسبت به ثبت ‌نام و انتخاب رشته اقدام نمايند.

    لذا متقاضيان لازم است بر اساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي مربوط و همچنين كدرشته محل ‌هاي تحصيلي و مندرجات اين اطلاعيه، نسبت به ثبت ‌نام و انتخاب كدرشته محل ‌هاي مورد علاقه خود حداكثر تا پايان روز پنجشنبه مورخ 1396/3/18 منحصراً از طريق سايت اينترنتي اين سازمان اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه قبلاً ثبت ‌نام خود را تكميل و كد رهگيري ثبت ‌نام دريافت نموده ‌اند نيز، در صورت تمايل و با توجه به مندرجات اين اطلاعيه، مي‌ توانند نسبت به ويرايش اطلاعات ثبت‌ نامي و يا اولويت ‌هاي انتخابي خود تا تاريخ فوق ‌الذكر اقدام نمايند.

لازم به توضيح است كه تاريخ، نحوه انتخاب رشته و همچنين كد رشته ‌محل ‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي، متعاقباً از طريق پايگاه اينترنتي معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه مذكور اعلام خواهد شد. لذا متقاضيان رشته ‌هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي لازم است در مهلت تعيين شده تا تاريخ 1396/3/18 فقط نسبت به ثبت‌ نام در اين آزمون اقدام نموده و در تاريخي كه از طريق پايگاه اينترنتي معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه مذكور اعلام خواهد شد، انتخاب رشته نمايند.

 

الف) اصلاحات كلي دفترچه راهنما:

مؤسسه غيرانتفاعي ايمان و انديشه ملاير: نيمسال پذيرش دانشجو در كد رشته ‌محل‌ هاي 2452 (مهندسي تكنولوژي نرم ‌افزار كامپيوتر)، 2646 (مهندسي تكنولوژي سخت ‌افزار كامپيوتر)، 3479 (مهندسي اجرايي عمران)، 4288 (علمي كاربردي حسابداري)، 4483 (مديريت بازرگاني) و 4788 (علمي كاربردي حقوق قضايي علوم ثبتي) اين مؤسسه از نيمسال دوم مندرج در دفترچه راهنماي ثبت ‌نام و انتخاب رشته، به نيمسال اول تغيير يافته است.

مؤسسه غيرانتفاعي بهار انديشه - چابهار: نيمسال پذيرش دانشجو در كد رشته ‌محل ‌هاي 3915 (آموزش زبان انگليسي)، 3936 (مترجمي زبان انگليسي)، 4085 (آموزش و پرورش ابتدايي)، 4293 (علمي كاربردي حسابداري)، 4487 (مديريت بازرگاني) و 4791 (علمي كاربردي حقوق قضايي علوم ثبتي) اين مؤسسه از نيمسال دوم مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌ نام و انتخاب رشته، به نيمسال اول تغيير يافته است.

مؤسسه غيرانتفاعي روزبه - زنجان:  نشاني: زنجان، بزرگراه 22 بهمن، شهرك پونك، تلفن 7-33038003-024 ، نمابر 33038002-024 ، كد پستي 4516357517 ، نشاني وب‌ سايتwww.roozbeh.ac.ir

 

ب) رشته ‌هاي جديد علاوه بر رشته ‌هاي مندرج در دفترچه راهنما:

 

111 - مامايي

توضيحات

جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش نيمسال

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كدرشته محل

دوره تحصيلي

مرد

زن

دوم

اول

ممنوعيت نقل و انتقال

-

زن

9

-

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

5101

روزانه

ويژه كاردان‌ هاي مامايي شاغل در طرح پزشك خانواده استان فارس

-

زن

6

-

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

5102

روزانه

ممنوعيت نقل و انتقال

-

زن

9

-

دانشگاه علوم پزشكي ايلام

5103

روزانه

ويژه كاردان‌ هاي مامايي شاغل در طرح پزشك خانواده استان ايلام

-

زن

6

-

دانشگاه علوم پزشكي ايلام

5104

روزانه

ممنوعيت نقل و انتقال

-

زن

9

-

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

5105

روزانه

ويژه كاردان ‌هاي مامايي شاغل در طرح پزشك خانواده استان سيستان و بلوچستان

-

زن

6

-

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

5106

روزانه

ممنوعيت نقل و انتقال

-

زن

9

-

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

5107

روزانه

ويژه كاردان ‌هاي مامايي شاغل در طرح پزشك خانواده استان زنجان

-

زن

6

-

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

5108

روزانه

ممنوعيت نقل و انتقال

-

زن

9

-

دانشگاه علوم پزشكي كردستان - سنندج

5109

روزانه

ويژه كاردان‌ هاي مامايي شاغل در طرح پزشك خانواده استان كردستان

-

زن

6

-

دانشگاه علوم پزشكي كردستان - سنندج

5110

روزانه

204

 - مهندسي تكنولوژي الكترونيك

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي - قزوين

5111

غيرانتفاعي

 

204 - مهندسي تكنولوژي برق- قدرت

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي مغان پارس ‌آباد

5099

غيرانتفاعي

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي - قزوين

5112

غيرانتفاعي

 

204 - مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي - قزوين

5113

غيرانتفاعي

 

204 - مهندسي تكنولوژي مخابرات گرایش انتقال

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي - قزوين

5114

غيرانتفاعي

 

204 - مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فنّاوري اطلاعات (ICT) گرایش مديريت ICT

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي - قزوين

5115

غيرانتفاعي

 

206 - مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد ماشين ‌ابزار

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي - قزوين

5116

غيرانتفاعي

 

210 - مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي مغان پارس‌ آباد

5098

غيرانتفاعي

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي - قزوين

5117

غيرانتفاعي

 

214 - علمي - كاربردي معماري

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي مغان پارس ‌آباد

5100

غيرانتفاعي

 

215 - مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي - قزوين

5118

غيرانتفاعي

 

232 - مهندسي اجرايي عمران

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي مغان پارس ‌آباد

5097

غيرانتفاعي

 

512 - علوم ورزشي گرایش مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي مغان پارس ‌آباد

5096

غيرانتفاعي

 

514 - علمي - كاربردي حسابداري

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي مغان پارس‌ آباد

5095

غيرانتفاعي

518 - مديريت بازرگاني

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي - قزوين

5119

غيرانتفاعي

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

1396.03.13


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نحوه آشنایی شما با سایت
از طریق دوستان
از طریق روزنامه و جراید
از طریق اینترنت
از طریق SMS
از طریق ایمیل
 

آخرین اخبار

*سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي فارغ التحصیلان (96-95) در‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1396

*درباره نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

*مرحله تكميل ظرفيت دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي در برخی رشته های آزمون استخدامي متمركز 95

*درباره جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دکتری (Ph.D) سال 1397

*اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص رشته هاي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

*تاريخ‌ برگزاري، نحوه‌ پرينت كارت‌ و محل رفع نقص كارت آزمون سراسري‌ سال 1396

*آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي - كاربردي سال 1396

*فرصت مجدد براي متقاضيان سهميه 5 درصد ايثارگران در آزمون سراسري سال 1396

*پرينت كارت‌ صد و هجدهمین دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2017)

*چهارمين آزمون استخدامی مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1396

*آغاز انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد از هفته آخر خرداد96

*رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات دفترچه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

*تمديد مهلت دريافت علاقه مندي براي اعمال سهميه 5 درصد ايثارگران کنکور سراسری96

*نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 1395/8/21

*تمديد ثبت ‌نام و رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته96

*زمان اعلام نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

تمام گروه های خبری سایت

  بازديد کل : 630712 نفر   - 155607 ip   بازديد امروز : 195 نفر   - 24 ip   بازديد ديروز : 194 نفر   - 64 ip   آنلاين : 4 نفر